مشتریان ما

برخی از مشتریان ما :

  • شرکت شخمیران
  • شرکت پایدار ساز خراسان
  • شرکت گاو آهن سازان (ابرهارد شرق)
  • شرکت خیش ساز صنعت خراسان
  • صنعت کشت بهنام
  • شرکت ماشین روستا مشهد
  • شرکت مشهد لودر بهنام
  • شرکت گوهر صنعت سپهر
  • شرکت فابریک قطعه